Tag gitlab

[errors] Unable to access gitlab: SSL certificate has expired

ERROR: git: fatal: unable to access ‘https://gitlab..myrepo**.git’: SSL certificate problem: certificate has expired Các bạn có thể dùng một trong hai câu lệnh dưới đây để có thể fix nhanh lỗi trên: git config –global http.sslverify “false” git config http.sslVerify…